Wetgeving

Bij het houden van reptielen en amfibieën zijn er verschillende wetgevingen die van toepassing zijn in België. Of een bepaalde wetgeving al dan niet voor jou van toepassing is, hangt zowel af van je woonplaats als van de dieren die je houdt. Hier volgt een kort overzicht van de verschillende wetgevingen.
CITES VLAREM | Welzijn der dieren | Conventie van Bern | Conventie van Bonn
Inheemse dieren | Brussels Gewest | Waals Gewest | Gemeentelijke verordeningen | In beslagname

 

CITES

Het gaat hier om de Convention on International Trade Endangered Species of Flora and Fauna. Dit is een internationale wetgeving ter bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Bedreigde soorten worden aan de CITES Appendices toegevoegd en afhankelijk van de Appendix waaronder een soort valt moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn om die soort te mogen houden en/of verhandelen. Alhoewel dit een internationale wetgeving is, heeft Europa wel een eigen uitgebreide versie. Zo genieten bijvoorbeeld beide ondersoorten van de Griekse landschildpad (Testudo hermanni) in Europa de hoogste bescherming terwijl dit in de rest van de wereld niet zo is.

VLAREM “Vlaams gewest”

Dit is de Vlaamse milieuhinder wetgeving. De Vlarem wetgeving reglementeert alles wat de exploitatie en de milieuvoorwaarden betreft voor grote en kleine bedrijven, alsook deze voor particulieren die o.a. reptielen houden. Aangezien het houden van dieren ook milieuhinder met zich mee kan brengen wordt ook dit hierin gereglementeerd. Afhankelijk van hoeveel en welke dieren je houdt dien je verplicht een melding te doen (een melding van derde klasse)  of een milieuvergunning (van tweede klasse) aan te vragen bij de dienst Leefmilieu van jouw gemeente. Er bestaat ook een procedure voor klasse 1 bedrijven die wordt aangevat bij de provincie.
Let wel deze milieuregelgeving geldt enkel in het Vlaamse gewest. Brussel en Wallonië hebben hun eigen milieuwetgeving.

Welzijn der dieren

Het gaat hier om een Nationale wetgeving. Waar de milieuwetgeving in feite om het welzijn van het milieu en dus ook de mensen gaat, gaat het hier om het welzijn van de gehouden dieren zelf. Zo ben je verplicht de dieren goed te verzorgen en de juiste levensomstandigheden te geven. Ook de veelbesproken positieflijsten maken deel uit van deze wetgeving. Toto nu toe bestaat er enkel een positieflijst voor zoogdieren maar de overheid wil er ook een voor reptielen en voor vogels.

Conventie van Bern

Dit is een Internationale Conventie met als doel de bescherming van Europese in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en hun natuurlijke habitat. De meeste Europese reptielen en amfibieën vallen hier onder.

Conventie van Bonn

Dit is een Internationale Conventie met als doel de bescherming van trekkende soorten en hun habitat.

Inheemse dieren

Het KB van 22 september 1980 geeft de maatregelen die in het Vlaams gewest van toepassing zijn voor de bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die niet onder de toepassing vallen van de wetgeving op jacht, riviervisserij en vogelbescherming.

Brussels gewest

Het Brussels gewest heeft zijn eigen milieuwetgeving. De VLAREM is hier dus niet van toepassing.

Waals gewest

Het Waals gewest heeft zijn eigen milieuwetgeving. Ook hier is de VLAREM niet van toepassing.

Gemeentelijke verordeningen

Verder staat het elke gemeente vrij om eigen verordeningen uit te vaardigen voor zover deze niet in strijd zijn met een wetgeving op een hoger (b.v. nationaal) niveau.

In beslagname

Indien je niet voldoet aan een van de bovenstaande wetgevingen en je krijgt controle, dan loop je het gevaar dat men je dieren in beslag neemt.
Voorkomen is echter steeds beter dan genezen! Zorg daarom dat je wettelijk met alles in orde bent!